ART. 76^1 din Legea 273/2006

Proceduri de publicitate a bugetelor unitãţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
ART. 76^1
(1) Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice locale au obligaţia publicãrii pe paginile de internet ale unitãţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a urmãtoarelor documente şi informaţii:
a) proiectele bugetelor prevãzute la art. 1 alin. (2) supuse consultãrii publice, inclusiv anexele acestora, în maximum douã zile lucrãtoare de la supunerea spre consultare publicã;
b) comunicãrile prevãzute la art. 57 alin. (2^1), în maximum 5 zile lucrãtoare de la primire;
c) bugetele prevãzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrãtoare de la aprobare;
d) situaţiile financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale şi anuale aferente bugetelor prevãzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plãţile restante, în maximum 5 zile lucrãtoare de la depunerea la direcţiile generale ale finanţelor publice;
e) bugetul general consolidat al unitãţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, în maximum 5 zile lucrãtoare de la prezentarea în consiliul local;
f) registrul datoriei publice locale, precum şi registrul garanţiilor locale, actualizate anual, pânã la data de 31 ianuarie a fiecãrui an;
g) programul de investiţii publice al unitãţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în maximum 5 zile lucrãtoare de la aprobare.
(2) Informaţiile prevãzute la alin. (1) se transmit în format electronic în termen de 5 zile lucrãtoare de la termenele prevãzute la alin. (1) Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea publicãrii pe pagina de internet a acestuia. (3) Se considerã îndeplinitã obligaţia prevãzutã la alin. (2) numai dupã obţinerea numãrului de înregistrare generat automat de programul informatic dupã încãrcarea informaţiilor.
(4) Unitãţile administrativ-teritoriale care pânã la data de 31 decembrie 2010 nu au pagini de internet publicã documentele şi informaţiile prevãzute la alin. (1), în termenele respective, la avizierul aflat la sediul acestora, fãrã a fi exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3).
(5) Unitãţile administrativ-teritoriale care se încadreazã în prevederile alin. (4) au obligaţia ca pânã la data de 31 decembrie 2010 sã realizeze şi sã operaţionalizeze pagini de internet proprii.