Informatii generale despre casatoria civila

 • Căsătoria se încheie la sediul Serviciului de Stare Civilă GURA HUMORULUI dacă cel puţin unul dintre soţi are domiciliul stabil sau reşedinţa în oraşul Gura Humorului. Se oficiază căsătorii si în afara sediului primăriei ( în alte locaţii).
 • Înainte de depunerea dosarului de căsătorie vă rugăm să verificaţi concordanţa între datele înscrise în certificatul de naştere şi actul de identitate (nume, prenume, CNP, etc). Dacă sunt constatate erori între acte este necesar să vă prezentaţi din timp pentru clarificare.
 • Actele pentru încheierea căsătoriei se depun cu 10 zile calendaristice înainte, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
 • Ora la care va fi oficiată căsătoria civilă se stabileşte în momentul depunerii dosarului.
 • Căsătoria se poate încheia înaintea implinirii termenului de 10 zile pentru motive temeinice, cu încuviinţarea primarului oraşului Gura Humorului.
 • Căsătoria se poate oficia şi după expirarea termenului de 10 zile, numai cu aprobarea primarului, pentru situaţii temeinic justificate, însă numai până la expirarea termenului de 30 de zile de la data afişării declaraţiei de căsătorie şi cu reînoirea certificatelor medicale referitoare la starea sănătăţii viitorilor soţi.

Actele necesare:

 • Certificatul medical prenupţial (privind starea sănătăţii) – valabil 14 zile de la data emiterii până la data căsătoriei şi trebuie să conţină parafa şi semnătura medicului şi menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI. Nu se admit certificate cu modificări sau ştersături.
 • Certificat de naştere original şi copie
 • Carte de identitate original şi copie
 • Declaraţia de căsătorie se –  face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria.

Dacă unul dintre viitorii soţi nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la primăria unităţii administrativ-teritoriale de pe teritoriul României unde se află temporar, care o transmite în termen de 48 de ore primăriei unde urmează a se încheia căsătoria.
În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între:

 1. Regimul comunităţii legale
 2. Regimul separaţiei de bunuri
 3. Regimul comunităţii convenţionale

În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decît cel al comunităţii legale aceştia vor prezenta convenţia matrimonială autentificată de către un notar public.

Pentru detalii referitoare la regimurile matrimoniale, vezi art. 339-370 din Codul Civil
– Numele de familie al soţilor după căsătorie poate fi:

 • numele pe care l-au avut înainte de căsătorie (Ex: soţul Ionescu – soţia Popescu );
 • numele unuia sau celuilalt soţ (Ex: ambii soţi Ionescu sau ambii soţi Popescu);
 • numele lor reunite (Ex: ambii soţi fie Ionescu Popescu sau Popescu Ionescu);
 • unul dintre soţi îşi păstrează numele dinaintea căsătoriei, iar celălalt soţ poate să poarte numele lor reunite (Ex: soţul Ionescu şi soţia Ionescu Popescu)

La data oficierii, viitorii soţi şi martorii desemnaţi au obligaţia de a prezenta actul de identitate original şi valabil, NU copie xerox, permis auto, paşaport, etc.
Actul de căsătorie se semnează în clar de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.
Soţii aflaţi la prima căsătorie, nu mai beneficiază de sprijinul financiar acordat la constituirea familiei, în cuantum de 200 de euro.(conform prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vedere restabilirii echilibrului bugetar).
La oficierea căsătoriei actul de identitate al soţului care îşi schimbă numele va fi invalidat urmând a fi preschimbat în termen de 15 zile. Celor care doresc să călătorească în străinătate imediat după oficierea căsătoriei şi au actul de identitate invalidat le recomandăm să solicite informaţii suplimentare de la instituţiile abilitate.

Termen de inregistrare a unei nasteri

Declararea naşterii se face în termen de  15 zile pentru copilul născut viu şi  în termen de 3 zile pentru copilul născut mort.

În cazul copiilor care au împlinit vârsta de 1 an se procedează la înregistrarea tardivă a naşterii în baza :

 • hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile;
 • acte identitate părinţi;
 • certificat căsătorie părinţi (după caz);
 • certificat naştere mamă ( în cazul când nu este căsătorită).

ACTE NECESARE

 1. certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul / ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 2. actul de identitate al părinţilor şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de unul din părinţi, original şi copie xerox;
 3. certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi copie xerox, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;
 4. declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei; în cazul tatălui minor acesta trebuie să fie  asistat de reprezentantul legal.

În cazul în care unul dintre părinţi este cetăţean străin, mai sunt necesare următoarele acte:

a) paşaportul părintelui cetăţean străin, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în copie xerox, şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;

b) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate

c) Declaraţie:
–  cu privire la naţionalitatea şi domiciliul cetăţeanului străin, naţionalitatea şi domiciliul copilului;
–  de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei şi de încuviinţare a purtării numelui tatălui / mamei, dacă este cazul;

Numele de familie şi prenumele copilului:
Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinţilor.

În cazul în care părinţii au nume de familie diferit sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, înregistrarea naşterii se face pe baza declaraţiei scrise, semnată de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie (numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite) şi prenumele copilului.

Ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, părinţii putând opta pentru un nume corespunzător.

Domiciliul copilului:

Dacă la data înregistrării naşterii părinţii copilului au domicilii diferite înscrise în actul de identitate domiciliul copilului este domiciliul declarat de către părintele care solicită înregistrarea naşterii.

În situaţia când părintele nu se poate prezenta să declare naşterea copilului, declaraţia de domiciliu trebuie să fie dată la un notar public.

Termen de inregistrare a unui deces

Înregistrarea se face în termen de 3 zile de la data decesului.
Acest termen  cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

Dacă s-a depăşit acest termen sau cauza decesului se datorează   unei    sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, înregistrarea decesului se face cu aprobarea Parchetului Gura Humorului.

Acte necesare:

 1. certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;
 2. actul de identitate al decedatului şi copie xerox ;
 3. certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz;
 4. livretul militar al decedatului – pentru bărbaţii până în 50 de ani;
 5. actul de identitate al declarantului şi copie xerox.